ليست پروژه هاي جاري معاونت آبرساني در بهمن ماه 1394
عنوان و شماره موافقت نامه طرح عنوان قراردادهاي جاري طرح
آبرساني به شهرهاي ايذه ، رامهرمز ، باغملك ، قلعه تل ، هفتگل و صيدون (40201499) اجراي خط انتقال آب حد واسط سه راهي كارخانه سيمان تا شهرستان رامهرمز
آبرساني به شهرهاي رامشير ، اميديه و ميانكوه ، آغاجاري ، هنديجان ، بندرامام ، ماهشهر و شهركهاي چمران (40201500) احداث مخزن 8000 مترمكعبي رامشير
كارهاي تكميلي ايستگاه پمپاژ و ساختمان كلرزن مخزن 8000 مترمكعبي رامشير
طرح آبرساني به شهرهاي ويس ، شوشتر ، شيبان ، گتوند و ملاثاني (40201501) عمليات تجهيز و راه اندازي چاههاي گلالك شوشتر
اجراي مخزن ، ايستگاه پمپاژ و ساختمانهاي جنبي تأسيسات چاه فلمن شماره يك شوشتر
خريد 8 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي تأسيسات چاه فلمن شماره يك شوشتر
عمليات تكميل تصفيه خانه شهر شيبان
طرح آبرساني به شهرستان انديمشك (40201159) خريد لوله هاي فولادي به همراه پوشش دروني و بيروني به اقطار 250 الي 1600 ميليمتري طرح آبرساني انديمشك
طرح آبرساني به شهرستان مسجدسليمان (40201180) احداث جاده سرويس خطوط لوله فولادي 24 و 40 اينچ و ديواركشي مخازن سه گانه مسجدسليمان
تهيه ، حمل و نصب تجهيزات الكترومكانيكال تصفيه خانه آب شهيد بهنام محمدي مسجدسليمان
طرح آبرساني به شهرستان دزفول (40201353) احداث مخازن 30000*2 مترمكعبي تصفيه خانه شمال طرح آبرساني دزفول
احداث خطوط جمع آوري آب چاهها و ساختمانهاي سرچاهي و عمليات ساختماني تلمبه خانه ، مخزن هوايي و محوطه سازي ناحيه 1 طرح آبرساني دزفول
حفاري ، تهيه و نصب تجهيزات مكانيكي ، برقي و ابزار دقيق چاههاي طرح آبرساني شهر زيباي دزفول
خريد لوله هاي فولادي موردنياز سيستم لوله كشي مخازن و ايستگاه پمپاژ شبكه توزيع و انتقال در ناحيه 2
تهيه و حمل تجهيزات مكانيكي ، برقي ، كنترل و ابزار دقيق سه حلقه چاه طرح اضطراري آبرساني به ناحيه 2
خريد مصالح انامل قيري و پرايمر موردنياز مربوط به پوشش خارجي لوله هاي فولادي خطوط جمع آوري و انتقال
اجراي سيستم لوله كشي مخازن 30000 مترمكعبي و ايستگاه پمپاژ شبكه توزيع ناحيه 2 به همراه 3 واحد ساختمان سرچاهي
احداث 2 واحد ساختمان سرچاهي طرح آبرساني دزفول
تهيه و حمل تجهيزات مكانيكي ، برقي ، كنترل و ابزار دقيق سه حلقه چاه طرح اضطراري آبرساني به ناحيه 2
طرح آبرساني به شهرهاي اهواز ، شيبان ، آبادان ، خرمشهر و شادگان (40201546) آبرساني به شهرهاي مركزي ، جنوبي و غربي استان (طرح آبرساني غدير)
94-21-01-001 اجرای خط انتقال آب حد واسط سه راهی کارخانه سیمان تا شهرستان رامهرمز

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل