لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرساني به شهر هاي مركزي
شماره قرارداد عنوان قراردادها
86-21-01-010 احداث مخزن 3500 مترمكعبي ، خط انتقال آب خام ، اسكله آبگير و ايستگاه پمپاژ شهر ويس
86-21-01-008 احداث مخزن 5000 مترمكعبي ، خط انتقال آب خام ، اسكله آبگير و ايستگاه پمپاژ شهر شيبان
86-21-01-003 تكميل مخازن 5000*2 مترمكعبي ، ساختمان انبار ، نگهباني و محوطه سازي شوشتر نو
86-21-01-017 احداث مخازن 8000*2 مترمكعبي ، ساختمان انبار ، نگهباني و محوطه سازي بليتي شوشتر
86-21-01-023 اجراي خط انتقال آب از چاه فلمن شماره يك تا مخازن بليتي شوشتر
88-21-01-026 تجهيز و راه اندازي سه حلقه چاه نيمه عميق در منطقه كف علي شوشتر
89-21-01-004 تجهيز و راه اندازي سه حلقه چاه نيمه عميق كف علي شوشتر
88-21-01-027 تكميل اسكله آبگير و احداث ايستگاه پمپاژ و نصب و اجراي فيلترهاي تحت فشار و پايپينگ تصفيه خانه شهر شيبان
89-21-01-003 تخريب حوضچه بتني ته نشيني تصفيه خانه شيبان
88-21-01-025 اجراي خط انتقال آب از انشعابات آب حيات تا تأسيسات سيد حسن
87-21-01-033 عمليات تكميل اسكله آبگير و ايستگاه پمپاژ آب خام تصفيه خانه شهر ويس
89-21-01-007 احداث قسمتي از سازه ها ، ساختمانها و خط انتقال آب پاك تصفيه خانه شهر ويس
89-21-01-012 احداث ساختمانها ، محوطه سازي و ديوار محوطه تصفيه خانه شهر شيبان
90-21-01-008 تكميل مخازن بليتي ، مدفون سازي لوله 800 م م و اجراي خط 900 م م خروجي و ساختمانهاي كلرزني شوشتر
90-21-01-010 تكميل بخشي از خط انتقال آب از چاه فلمن شماره يك تا مخازن بليتي شوشتر
90-21-01-007 تكميل خط لوله ورودي و خروجي به ايستگاه پمپاژ چاه فلمن شماره 1 ، تكميل خط خروجي مخزن شوشتر نو و تعميرات خط انتقال آب از سيد حسن به نمره يك
91-21-01-007 خريد ، حمل و نصب چهار سيستم كلرزني تأسيسات ويس ، شيبان ، شوشتر نو و بليتي
91-21-01-006 تهيه ، حمل ، نصب ، راه اندازي و آموزش نحوه بهره برداري از تجهيزات مكانيكي تصفيه خانه ويس
91-21-01-002 تهيه ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات الكتريكال تصفيه خانه شهر ويس
92-21-01-005 عمليات اجرايي تكميل پايپينگ تأسيسات تصفيه خانه شهر ويس
92-21-01-002 اجراي لوله فولادي ساپورت زير پل شطيط ، پل عبوري لوله از رودخانه گرگر و كارهاي تكميلي خط انتقال از آب حيات به تأسيسات سيد حسن
86-21-01-030 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به كارگاه مخازن در دست احداث
86-21-01-025 اجراي عمليات برق رساني به پروژه تكميل مخازن 5000*2 مترمكعبي شوشتر نو
86-21-01-024 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به كارگاه طرح آبرساني ويس

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل