لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرساني به شهرستان مسجدسليمان
شماره قرارداد عنوان قراردادها
 - توسعه تصفیه خانه آب شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
85/09 85-21-01-014 اجراي خط انتقال فولادي از چال كنار به مخزن نفتون به طول 1700 متر و قطر 400 ميليمتر و خط انتقال فولادي از كوت بردلان به نمره 3 به طول 7200 متر و قطر 650 ميليمتر
87-21-01-011 كارهاي باقيمانده اجراي خطوط انتقال 400 و 650 ميليمتري آب به مخازن نفتون و چشمه علي
86-21-01-013 احداث مخزن 5000 مترمكعبي مرادآباد و خط انتقال فولادي از مخزن شهني به مخازن بي بي يان و مرادآباد به طول 7700 متر و اقطار 250 ، 400 ، 500 و 700 ميليمتر
87-21-01-018 كارهاي تكميلي اجراي خط انتقال آب از مخزن شهني به مخازن بي بي يان و مرادآباد
86-21-01-005 تهيه ، حمل ، نصب و راه اندازي طرح توسعه فيلتراسيون تصفيه خانه مسجدسليمان
86-21-01-006 احداث مخزن 10000 مترمكعبي چشمه علي
86-21-01-015 احداث مخزن 10000 مترمكعبي تنگ مو
87-21-01-029 كارهاي تكميلي احداث مخزن 10000 مترمكعبي تنگ مو
87-21-01-028 كارهاي تكميلي احداث مخزن 10000 مترمكعبي چشمه علي
86-21-01-002 تهيه ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات الكتريكال ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه مسجدسليمان
88-21-01-002 اجراي خط انتقال فولادي از تصفيه خانه گدار تا مخزن تنگ مو به طول 14 كيلومتر و قطر 600 ميليمتر
88-21-01-009 احداث ايستگاه پمپاژ تنگ مو و آزمايشگاه تصفيه خانه مسجدسليمان
89-21-01-009 اجراي خط انتقال فولادي از مخزن تنگ مو تا فلكه دانشگاه آزاد به طول 4 كيلومتر و اقطار 650 الي 1000 ميليمتر
89-21-01-010 اجراي عمليات الكتريكال و مكانيكال ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه مسجدسليمان
89-21-01-005 كارهاي تكميلي احداث ايستگاه پمپاژ و آزمايشگاه تصفيه خانه آب گدار مسجدسليمان
89-21-01-015 احداث ساختمانهاي كلرزني و محوطه سازي و جاده هاي دسترسي به مخازن تنگ مو ، مرادآباد و چشمه علي و تونل آبرسان گدار مسجدسليمان
90-21-01-004 تهيه ، حمل ، نصب و راه اندازي سيستم كلرزني طرح آبرساني مسجدسليمان
90-21-01-011 خريد تجهيزات و اجراي عمليات شبكه برق دو مداره تصفيه خانه شهيد بهنام محمدي
88-21-01-017 خريد تجهيزات و اجراي شبكه برق رساني به تصفيه خانه مسجدسليمان و جمع آوري خط فرسوده قديم
86-21-01-033 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به مخزن 10000 مترمكعبي تنگ مو
86-21-01-034 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به مخزن 10000 مترمكعبي چشمه علي
87-21-01-022 جابجايي شبكه برق فشار متوسط تصفيه خانه مسجدسليمان
87-21-01-014 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به مخزن 5000 مترمكعبي مرادآباد
88-21-01-017 خريد تجهيزات و احداث شبكه برق رساني به تصفيه خانه مسجدسليمان و جمع آوري خط فرسوده قديم
90-21-01-002 جابجايي اشتراك برق تصفيه خانه شهيد بهنام محمدي
90-21-01-014 اجراي عمليات آبرساني به ساختمانهاي كلرزني مخازن تنگ مو ، چشمه علي و مرادآباد
91-21-01-005 عمليات توسعه تصفيه خانه آب شهيد بهنام محمدي مسجدسليمان
92-21-01-004 كارهاي تكميلي ايستگاه پمپاژ شماره 2 تصفيه خانه شهيد بهنام محمدي مسجدسليمان
91-21-01-008 اجراي عمليات تعميرات و نگهداري تأسيسات آبرساني كوت امير ، سربندر ، دارخوين ، شادگان و مسجدسليمان
91-21-01-005 احداث طرح توسعه تصفيه خانه شهيد بهنام محمدي مسجدسليمان
85-21-01-004 عمليات حفاري چاههاي بهره برداري منطقه مسجدسليمان

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل