لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرساني به شهرهاي غرب استان
شماره قرارداد عنوان قراردادها
89-21-01-006 اجراي خط انتقال طرح آبرساني اضطراري به شهر حميديه با لوله GRP به قطر 600 ميليمتر و طول 11 كيلومتر
90-21-01-001 احداث ايستگاه پمپاژ و تكميل خط انتقال GRP آبرساني اضطراري به شهر حميديه به قطر 600 م م و طول 11 كيلومتر
87-21-01-002 احداث 27 كيلومتر خط انتقال از تصفيه خانه سوسنگرد تا شهر حميديه
86-07-01-002 عمليات تعمير و بازسازي تأسيسات تصفيه خانه سوسنگرد
88-21-01-014 اجراي خط انتقال آب از تصفيه خانه سوسنگرد به شهرهاي حميديه ، بستان ، هويزه و رفيع
89-21-01-011 تهيه ، حمل ، نصب و راه اندازي مجموعه كامل فيلترهاي تحت فشار و پل لجن روب تصفيه خانه آب شهيد چمران سوسنگرد و حميديه
92-21-01-003 عمليات تكميلي كارهاي باقيمانده اجراي خط انتقال آب از سوسنگرد به هويزه با لوله GRP به اقطار 400، 500 و 600 ميليمتر
91-21-01-009 عمليات تكميلي كارهاي باقيمانده اجراي خط انتقال آب از تصفيه خانه سوسنگرد تا شهر حميديه با لوله GRP و اقطار 700 و 800 م م
93-21-01-012 انجام كارهاي مربوط به اتصال طرح آبرساني غدير به طرحهاي دشت آزادگان و عمليات تكميلي خط انتقال آب هويزه

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل