لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرساني به شهر شادگان
شماره قرارداد عنوان قراردادها
85-21-01-012 ترميم خط انتقال آب 40 اينچ دارخوين - بندرامام
86-21-01-004 تهيه ، حمل ، نصب و راه اندازي 2 واحد فيلتر تحت فشار تصفيه خانه شادگان
87-21-01-032 مرمت و بازسازي 6 واحد فيلتر تحت فشار تصفيه خانه آب شادگان
88-21-01-015 انجام كارهاي باقيمانده ترميم خط انتقال آب 40 اينچ دارخوين - بندرامام
88-21-01-003 احداث مخازن هوايي 50 و 100 مترمكعبي روستاهاي رگبه و صراخيه شهرستان شادگان
90-21-01-004 اجراي خط 200 ميليمتري دارخوين به روستاي آلبوبالد
90-21-01-018 كارهاي تجهيزاتي تلمبه خانه هاي آب حيات ، رگبه ، صراخيه و آلبوحصار شادگان
- تعمير ، نگهداري و تكميل خط انتقال و توزيع تصفيه خانه شهداي شادگان
89-02-01-004 احداث تجهيزات ايستگاههاي بوزي و حسيني شادگان
91-21-01-001 كارهاي ساختماني ايستگاه پمپاژ بوزي شادگان
91-21-01-011 اجراي سيستم اتوماسيون و لوله كشي مخزن ذخيره تا خطوط انتقال ايستگاه پمپاژ بوزي شادگان
90-21-01-003 احداث ساختمان فيلترهاي ثقلي ، مخزن فيلترها ، ساختمان جنبي و ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه دارخوين
90-21-01-013 عمليات اجرايي پايپينگ بين مخازن و تجهيز ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه آب شادگان
86-21-01-027 اجراي ساختمان كلريناسيون و فيلترهاي طرح و توسعه تصفيه خانه آب دارخوين

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل