لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرساني به شهر دزفول
شماره قرارداد عنوان قراردادها
93-21-05-004 تهیه و حمل و تجهیزات مکانیکی ، برق و کنترل و ابزار دقیق 3 حلقه چاه طرح اضطراری آبرسانی به ناحیه 2 دزفول
85-21-01-003 عمليات حفاري چاههاي بهره برداري - اكتشافي دزفول (طرح ضربتي)
87-21-01-006 عمليات حفاري 16 حلقه چاه بهره برداري - اكتشافي طرح آبرساني دزفول
86-21-01-031 احداث مخزن 10000*2 مترمكعبي نواحي فشاري 1 و 3 شبكه توزيع دزفول
86-21-01-032 اجراي خط انتقال فولادي به طول تقريبي 11 كيلومتر و قطر 900 م م ، راه دسترسي و خطوط جمع آوري آب چاهها
89-21-01-002 عبور خط انتقال 900 م م و خطوط جمع آوري آب چاهها به اقطار 600 و 700 م م از محل پل روگذر سردشت دزفول و ايستگاه پمپاژ سبيلي
89-21-01-008 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به دو حلقه چاه در منطقه كوپيته طرح جامع آبرساني به شهرستان دزفول
89-21-01-001 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به چاه جنب اداره آبفاي دزفول
88-21-01-011 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به 2 حلقه چاه شهركهاي صنعتي دزفول
87-21-01-015 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به مخزن 10000 مترمكعبي ناحيه 3 دزفول
87-21-01-013 خريد تجهيزات و اجراي عمليات تأمين برق مخازن 30000*2 مترمكعبي تصفيه خانه شمال دزفول
86-21-01-019 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به چاههاي قمشي و اداره آبفاي دزفول
86-21-01-018 خريد ، نصب و راه اندازي تجهيزات الكتريكي ، مكانيكي و ابزار دقيق 3 حلقه چاه دزفول
87-21-01-004 خريد تجهيزات و احداث شبكه برق رساني به مخزن 10000 مترمكعبي كوي آزادگان
86-21-01-009 كارهاي ساختماني 3 حلقه چاه شهر دزفول
86-21-01-014 عمليات حفاري چاههاي بهره برداري - اكتشافي دزفول

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل