لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرساني به شهر انديمشك
شماره قرارداد عنوان قراردادها
83/205 84-21-01-002 احداث مخازن 6000*2 مترمكعبي و ساختمانهاي جنبي (شامل ساختمان انبار ، آزمايشگاه و بهره برداري)
85/04 85-21-01-013 تهيه و نصب سيستم تله متري و كنترل چاهها در تلمبه خانه چم گلك انديمشك
87-21-01-023 انجام عمليات ساختماني ، نصب و راه اندازي تجهيزات مكانيكي و برقي چاههاي شماره 3 ، 4 ، 8 ، 9 ، 11 و 12
86-21-01-039 اجراي خط انتقال GRP از تصفيه خانه تا مخازن ذخيره آب به طول 15 كيلومتر و قطر 1200 ميليمتر
84-21-01-003 احداث ساختمانهاي سرچاهي و محوطه سازي طرح آبرساني به انديمشك (قرارداد به ش 83/198 از آبفا)
90-21-01-005 آماده سازي سايت تصفيه خانه آب انديمشك
86-21-01-028 حمل ، نصب و راه اندازي انشعابات ورودي و خروجي سرريز و شستشوي مخازن 6000*2 مترمكعبي
86-21-01-020 خريد تجهيزات و اجراي عمليات برق رساني به چاههاي 8 و 9
87-21-01-009 خريد تجهيزات و اجراي عمليات تأمين برق چاههاي 11 و 12
87-21-01-024 خريد تجهيزات و احداث شبكه برق رساني به كارگاه مخازن 20000*2 مترمكعبي انديمشك
86-21-01-016 قرارداد تكميل مخازن 6000*2 مترمكعبي و ساختمانهاي جنبي
83/212 حفر 4 حلقه چاه به روش ضربه اي

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل