لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرسانی به شهرهای شمال شرق
شماره قرارداد عنوان قراردادها
86-21-01-012 احداث ساختمانهاي ايستگاههاي پمپاژ ، مخزن ذخيره آب ، خطوط جمع آوري و انتقال آب ايذه
85-21-01-007 احداث خط لوله پلي اتيلن 500 ميليمتري طرح انتقال آب كوتاه مدت رامهرمز
86-21-01-004 احداث خطوط انتقال پلي اتيلن 500 م م و خطوط جمع كننده لوله فلزي ، احداث ساختمانهاي كنترل ، نصب پمپ شيرآلات
87-21-01-030 كارهاي باقيمانده طرح آبرساني كوتاه مدت به شهرستان رامهرمز
88-21-01-004 كارهاي تكميلي تأسيسات برقي و مكانيكي طرح آبرساني كوتاه مدت شهر رامهرمز
87-21-01-007 خريد ، حمل و نصب تجهيزات مكانيكال و الكتريكال طرح آبرساني به ايذه
85-21-01-001 عمليات حفاري چاههاي بهره برداري منطقه ايذه
85-21-01-002 عمليات حفاري چاههاي بهره برداري منطقه رامهرمز
89-21-01-014 تثبيت شيب ضلع شرقي مخزن 10000 مترمكعبي طرح كوتاه مدت آبرساني به ايذه
91-21-01-004 اجراي پروژه خط انتقال آب از ايستگاه پمپاژ به مخزن 16000 مترمكعبي آبفاي ايذه و كارهاي ساختماني مربوطه
88-21-01-024 عمليات حفاري سه حلقه چاه در سازند سخت ايذه
88-21-01-020 كارهاي تكميلي احداث ساختمانهاي ايستگاههاي پمپاژ ، مخزن ذخيره آب ، خطوط جمع آوري و خط انتقال آب طرح آبرساني كوتاه مدت به شهر ايذه
88-21-01-016 بارگيري ، حمل و باراندازي لوله هاي 51 اينچ
88-21-01-010 اجراي خط انتقال برق مربوط به دو حلقه چاه در منطقه جوبجي شهرستان رامهرمز (دره ماست فروشان)
85-21-01-008 احداث مخازن آب 4000*2 مترمكعبي طرح تأمين آب كوتاه مدت شهرستان رامهرمز
86-21-01-026 حفاري چاههاي بهره برداري و پيزومتري در رامهرمز و ايذه
87-21-01-012 خريد تجهيزات و اجراي عمليات تأمين برق چاهها و ايستگاه پمپاژ طرح ايذه
87-21-01-008 عمليات حفاري 12 حلقه چاه آب شرب در ايذه و رامهرمز
86-21-01-035 عمليات تكميلي اجراي باقيمانده خط انتقال ، خريد و نصب تجهيزات برقي و مكانيكي طرح تأمين آب شهرستان رامهرمز

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل