شرح وظایف

1
بكارگيري و هدايت كليه عوامل درون سازماني و برون سازماني در مطالعه و اجراي طرح هاي آبرساني به منظور دسترسي به اهداف و برنامه ها در چارچوب سياست ها و اولويت هاي تعيين شده .
2
برنامه ريزي و نظارت بر كليه مراحل مطالعه و اجراي طرح هاي آبرساني .
3
نظارت برحسن اجراي طرح هاي آبرساني و قراردادهاي در دست اجرا و كنترل پيشرفت عمليات با توجه به برنامه هاي از پيش تعيين شده .
4
نظارت بر مطالعات و بررسي هاي زيست محيطي ، مطالعات اجتماعي و تدوين نظامهاي بهره برداري و مستند سازي طرح هاي آبرساني در كليه مراحل مطالعه و اجراي طرح .
5
ارائه خدمات مشورتي و پشتيباني هاي تخصصي به مجريان طرحها با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در ارتباط با فعاليت هاي محوله .
6
اعلام برنامه هاي مطالعاتي و اجرائي و مشخصات فني و احجام عمليات مورد نظر طرح هاي آبرساني به معاونت برنامه ريزي سازمان .
7
نظارت بر مبادله و پيگيري موافقت نامه هاي طرحهاي آبرساني و تخصيص بودجه و انجام هماهنگي هاي لازم .
8
همكاري با معاونت برنامه ريزي در تهيه و تنظيم برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت و پيش بيني برنامه هاي زماني مطالعات و عمليات اجرائي آبرساني .
9
بررسي ، پيشنهاد و اتخاذ روش هاي مناسب در انتخاب مشاوران و پيمانكاران واجد شرايط، تعيين صلاحيت و انتخاب مجري ، تهيه شرح خدمات ، بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت و قطعي ، امور اعتباري ، تشكيل كميته هاي تخصصي ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعايت قوانين ، مقررات ، آئين نامه ها و بخشنامه هاي موضوعه .
10
تحويل موقت و انجام هماهنگي هاي لازم به منظور بهره برداري بهينه از طرح هاي آبرساني .
11
تهيه و تدوين گزارشات تحليلي ادواري و ساير گزارشات مديريتي از وضعيت طرح هاي آبرساني و ارائه پيشنهادات ضروري به مقام مافوق .
12
هماهنگي و نظارت در استقرارسيستم هاي اطلاعاتي آبرساني به منظور دسترسي سريع به آمار و اطلاعات و تهيه گزارشات تلفيقي و مديريتي .
13
انجام مطالعات و اجراي سيستم هاي دفاع غير عامل براي طرحهاي آبرساني .
14
بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد نظام فني و اجرايي صنعت آب
15
بررسي روشهاي انجام كار و پيشنهاد روشهاي مناسب تر بر اساس قانون افزايش بهره وري در تمام فعاليتهاي ذيربط اعم از نيروي انساني و نوع اجراي كار پيماني و مشاوره اي .
16
بررسي هاي فني مطالعات و گزارشات تهيه شده طرحها .
17
بررسي و نظارت هاي دوره اي از طرحهاي در دست اجرا.
18
رسيدگي صورت وضعيت هاي ارسالي از مشاوران و پيمانكاران.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل