معاون آبرسانی

معرفی معاونت آبرسانی

سازمان آب و برق خوزستان با هدف تأمین کمی و کیفی آب شرب استان عملاً با تشکیل معاونت آبرسانی از خرداد ماه 1385 فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود.

وظایف و مسئولیت های معاونت آبرسانی اعمال مديريت پروژه هاي آبرساني از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت ، هماهنگي و كنترل ، با توجه به اندازه و پيچيدگي طرح ها در چارچوب سياست ها ، برنامه ها ، اولويت ها و قوانين و مقررات موضوعه . برنامه ريزي و نظارت بر زمينه هاي سرمايه گذاري ، انجام مطالعات اجتماعي و تدوين نظامهاي بهره برداري از طرحها ، مستند سازي     طرح ها ، بررسي هاي زيست محيطي ، انتخاب مشاوران و پيمانكاران و نظارت برحسن اجراي مفاد قراردادها بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط مورد عمل می باشد.

جهت سازماندهی و مدیریت بهتر آبرسانی به شهرهای استان ، طرحهای فوق الذکر از نقطه نظر موقعیت جغرافیایی و منبع تامین آب به 9بخش : 1- طرح آبرسانی به شهرهای جنوب شرق استان  2-  طرح آبرسانی به شهرهای شمال شرق استان 3-  طرح آبرسانی به شهرهای غرب استان 4- طرح آبرسانی به شهرهای مرکزی استان 5- طرح آبرسانی به شهرستان دزفول 6- طرح آبرسانی به شهرستان اندیمشک  7- طرح آبرسانی به شهر مسجد سلیمان  8-  طرح آبرسانی به شهرستان شادگان 9- طرح آبرسانی غدیر ، تقسیم می گردند.  

اخبار


هیچ خبری یافت نشد.

مقالات


هیچ خبری یافت نشد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل